รูปกิจกรรมรวมทั้งหมด
ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังคลิกที่นี่ !!
 
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
เกียรติประวัติของโรงเรียน
ข้อมูลการติดต่อ
แผนปฎิบัติการปีการศึกษา 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายภาคเรียน
แบบประเมินคุณภาพภายใน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและทรัพยากรบุลคล

 

อนุบาล

.1

ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
เอกสารแนวการสอนเสริมการอ่านและเขียน ป.3
ทุนการศึกษานักเรียน
 
Flag Counter
Counters 
 
 
 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School ManagementSupport System : SMSS

กระทรวงศึกษาธิการ
ส.พ.ฐ.
สกสค.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อุทยานการเรียนรู้
Data Management Center 2012
 
สมาคมครูสมุทรปราการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
สกสค.สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
 

  

ประชาสัมพันธ์เฟสบุ๊ครร

  ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

  การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่หรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

  การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาวัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O43 ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 17   หมู่ 6   ตำบลบางเมืองใหม่   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270
โทร. (02) 394-4492 โทรสาร (02) 384-1361 อีเมล์ intrpschool@gmail.com