ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน Google
 
อนุบาล 1-2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
 
 

 
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  28  สิงหาคม  2519  ภายใต้เจตนารมย์ของ
เรือเอกนายแพทย์ประชุม  อินทรัมพรรย์  และนางพยุง   
อินทรัมพรรย์  โดยใช้ชื่อสถานศึกษาว่า  “ อินทรัมพรรย์
อนุสรณ์”  เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล   ซึ่งเป็นนามสกุล   
ที่ได้รับพระราชทานจากล้นเกล้ารัชกาลที่   6    ตั้งอยู่
เลขที่ 17   หมู่ 6   ตำบลบางเมืองใหม่   อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ  บนเนื้อที่ 6 ไร่ โดยมีนายประพันธ์ 
ผลัดรื่น เป็นผู้บริหารคนแรกเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  
1 พฤษภาคม  2522   และนางสาวสุวิมล  ทรงบัณฑิต   
ในลำดับต่อมา

ปัจจุบันมีนางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุลเป็นผู้บริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และพัฒนาการ
ที่ไม่หยุดยั้ง ผนวกกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โรงเรียนจึงจัดการศึกษา  สื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  อาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการ  สิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียน คณะครู  ผู้ปกครอง  อย่างสมบูรณ์แบบ  ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่สวยงามและร่มรื่น