ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน Google
 
อนุบาล 1-2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
 
 


 

โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เลขที่ 17   หมู่ 6   ตำบลบางเมืองใหม่   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270
โทร. (02) 394-4492 โทรสาร (02) 384-1361 อีเมล์ intrpschool@gmail.comดู สถานที่ที่ฉันบันทึกไว้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า