ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน Google
 
อนุบาล 1-2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
 
 

 
 

 

วิสัยทัศน์

“ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วม เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบูรณาการจัดการศึกษา
 เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารงานทั้ง 4 งาน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้โรงเรียน
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมพัฒนาครูในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นครูมืออาชีพ
4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้คู่
คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรม ตามจุดหมายของหลักสูตร
7.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานที่กำหนดและปรับตัวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
8.  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 
เป้าประสงค์

1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างถึงและมีคุณภาพ
2.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นครูมืออาชีพ
4.  ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
5. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและดูแลผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทุกด้านอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการจัดการศึกษา