ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน Google
เอกสารโรงเรียน
แบบประเมินคุณภาพภายใน
SAR 2559
ข้อมูลสารสนเทศ
 
อนุบาล 1-2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
 
 

 
1.ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.วุฒิการศึกษาของบุคลากร
3.วิทยฐานะของบุคลากร
4.สรุปข้อมูลนักเรียน
5.สรุปข้อมูลครู
 

 
1.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
2. NT
3. O-net
4. ผลการประเมินการอ่านคิดวะเคราะห์ และเขียน
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
 

 
1. ข้อมูลงบประมาณปี 2559
 
 
 
 

 
1.สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้